Štatút súťaže o 3 tričká 4TECH constructed - biele

Tento štatút upravuje úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Súťaž“) o 3 tričká 4TECH constructed - biele), ktorá sa uskutočňuje za účelom zviditeľnenia Facebook stránky a podpory predaja produktov Usporiadateľa súťaže (ďalej len „Usporiadateľ“). V štatúte sú obsiahnuté všeobecné podmienky účasti v súťaže, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá určenia víťazov.

Súťaže prebieha na území Slovenskej republiky.

 

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Obchodné meno: Peritech, s.r.o.

Miesto podnikania: Bardejovská 080 06, Prešov

IČO: 44894058

Zapísaný v registri: Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro

Číslo zápisu v registri: 21877/P

DIČ: 2022863271

IČ DPH: SK2022863271

 

Produkty do súťaže venovala spoločnosť Peritech, s.r.o.

 

II. ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Termín spustenia Súťaže je stanovený na 3.5.2022. Tento dátum je zároveň dátumom publikovania súťažného príspevku na Facebook stránke Usporiadateľa s názvom Peritech, s.r.o. Súťaž končí 11.5.2022, pričom, deň 3.5.2022 je prvým dňom, kedy je možné sa zapojiť do Súťaže a deň 11.5.2022 je posledným dňom, kedy je možné sa Súťaže zúčastniť.

 

III. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

Zúčastniť Súťaže sa môže iba fyzická osoba (ďalej len „Účastník súťaže“), ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov a disponuje adresou trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Táto osoba je zároveň povinná splniť podmienky účasti v Súťaži uvedené v časti „Pravidlá súťaže“.

Zo Súťaže budú automaticky vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi súťaže Peritech, s.r.o.

 

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Podmienky zapojenia sa do Súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá disponuje aktívnym účtom na sociálnej sieti Facebook a spĺňa podmienky uvedené v článku III.  

Do žrebovania bude zaradený iba ten Účastník súťaže, ktorý v čase konania Súťaže splní nasledovné súťažné zadanie: Pre zapojenie sa do súťaže stačí, ak fandíte našej stránke a do komentára nám napíšete, komu by sa toto tričko najviac hodilo.

Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru alebo služby. Z nákupu tovaru alebo služby nevyplývajú žiadne výhody súvisiace so Súťažou.

V prípade výhry, Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena (vo forme, v ktorej ho uvádza na svojom Facebook profile), a to vo Facebook príspevku venovanom žrebovaniu a vyhláseniu mena výhercu Súťaže.

 

V. VYHLÁSENIE VÝHERCU SÚŤAŽE

Dňa 12.5.2022 uskutoční Usporiadateľ súťaže žrebovanie troch Výhercov súťaže (ďalej len „Výhercov“) zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí splnili Pravidlá súťaže v rámci termínu vyčleneného na zapojenie sa do Súťaže, a zodpovedajú kritériám uvedeným v čl. III tohto dokumentu.

Výhercovia súťaže budú vyhlásení dňa 12.5.2022 formou Facebook príspevku na Facebook stránke Usporiadateľa s názvom Peritech, s.r.o. Výhercovia budú bezodkladne vyzvaní, aby Usporiadateľovi súťaže zaslali svoje kontaktné údaje, a to v rámci Facebook príspevku venovanom vyhláseniu Výhercu, a tiež, v prípade potreby, v komentári pod súťažným komentárom Výhercu na Facebooku. V prípade, že Výhercovia nekontaktujú Usporiadateľa súťaže do 72 hodín od vyžrebovania, strácajú nárok na výhru a Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo odovzdať túto výhru vylosovaným náhradníkom.

 

VI. VÝHRA

Výhercovia získajú tričko 4TECH constructed – biele (každý výherca získa jedno tričko). Výhru do Súťaže venovala spoločnosť Peritech, s.r.o. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

VII. ODOVZDANIE VÝHRY

Výhra bude výhercovi odovzdaná buď osobne alebo zaslaním na adresu, ktorú Výherca uvedie v rámci poskytnutia svojich kontaktných údajov Usporiadateľovi súťaže.

Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi súťaže plnú súčinnosť pri odovzdávaní výhry. Výherca súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, adresa a telefónne číslo, a to za účelom odovzdania a doručenia výhry. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Výhercovi tak zaniká právo na nadobudnutie výhry.

Výherca udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas na zverejnenie osobných údajov (v rozsahu meno a priezvisko) v zozname Výhercov súťaže na oficiálnej stránke Usporiadateľa súťaže a na Facebook stránke, kde Súťaž prebehla.

Pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby Usporiadateľ spracoval Facebook alebo Instagram ID Účastníka súťaže , meno/priezvisko/pseudonym Účastníka súťaže.

Pre účel odovzdania výhry je nevyhnutné, aby Výherca poskytol Usporiadateľovi nasledovné údaje:

  • meno, priezvisko, adresu doručenia (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), telefonický kontakt, e-mailovú adresu.

Usporiadateľ súťaže má právo výhru neodovzdať v prípade, že Výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. V prípade neprevzatia výhry do 2 týždňov od jej doručenia (poštou alebo kuriérom), prepadá výhra v prospech Usporiadateľa súťaže.

 

VIII. DAŇ

Na Výhercu súťaže sa vzťahujú všetky riziká a záväzky spojené s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, uhradiť deň z príjmov.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže

2. Účastník súťaže svojou účasťou potvrdzuje, že bol oboznámený, že spoločnosť Facebook nemá voči Účastníkovi súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom.


3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel súťaže, rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ. Usporiadateľ si súčasne vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže po jej vyhlásení, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok zaradenia so Súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry.. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté poskytnutím nesprávnych údajov Účastníkom súťaže, ako aj za škody vzniknuté neuplatnením/nevyužitím výhry.

4. Usporiadateľ súťaže má právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka súťaže, ktorý sa vo svojej odpovedi vyjadruje vulgárne, urážajúco alebo odporujúco dobrým mravom. Rovnako tak má právo takúto odpoveď Účastníka súťaže zmazať. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje právo, bez udania dôvodu, vylúčiť Účastníka súťaže, ktorého správanie alebo profil na Facebooku vykazuje známky nekalého (podvodného) konania (napr. duplicitný Facebook profil).

4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické či programové chyby vzniknuté počas Súťaže.

 

X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Proces spracovania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.